Kiinteistöomaisuus ja käypä arvo

VVO-konsernin omistamien vuokra-asuntojen kokonaismäärä oli katsauskauden lopussa 40 899 (40 668) kappaletta. Asunnoista 24 481 (19 880) kuului VVO Vapaa
-liiketoimintaan ja 16 418 (20 788) VVO Arava -liiketoimintaan. Katsauskauden lopussa VVO omisti asuntoja 41 (42) paikkakunnalla.

VVO-konsernin omistamien sijoituskiinteistöjen käypä arvo oli katsauskauden lopussa 3,9 (3,6) miljardia euroa. Käypä arvo kasvoi katsauskaudella 199,2 (107,1) miljoonalla eurolla. Muutokseen sisältyy 52,5 miljoonan euron nettovoitot sijoituskiinteistöjen käypään arvoon arvostamisesta. Konsernin omistamien sijoituskiinteistöjen käypä arvo määritellään neljännesvuosittain yhtiön oman arvioinnin perusteella. Ulkopuolinen asiantuntija antaa lausunnon konsernin omistamien sijoituskiinteistöjen arvonmäärityksestä. Viimeisin lausunto on annettu tilanteesta 30.9.2015. Käyvän arvon määrityksen perusteet on esitetty osavuosikatsauksen liitetiedoissa.

Konsernin omistama tonttivaranto oli katsauskauden lopussa noin 110 000 kem²
(110 000 kem²). Tonttivarannon käypä arvo oli katsauskauden päättyessä 44,2 (37,7) miljoonaa euroa.

M€

1-9/2015

1-9/2014

1-12/2014

Sijoituskiinteistöjen käypä arvo kauden alussa

3 708,8

3 510,3

3 510,3

Hankitut sijoituskiinteistöt *)

125,1

108,6

169,5

Lisäinvestoinnit

27,2

19,7

29,1

Myydyt sijoituskiinteistöt

-7,2

-16,1

-28,8

Aktivoidut vieraan pääoman menot

1,6

1,9

2,5

Voitto/tappio käypään arvoon arvostamisesta

52,5

-6,9

26,2

Sijoituskiinteistöjen käypä arvo kauden lopussa

3 907,9

3 617,4

3 708,8

    

*) sisältää mm. uusien rakenteilla olevien kohteiden hankintamenot

    

Arvonkehitys Q3/2015

M€Q3/2015Q2/2015 Q1/2015 2014
Käypä arvo3907,93865,43782,13708,8

Käypä arvo

 

3,9

 

miljardia euroa