Rahoitusinstrumenttien käyvät arvot

  

30.9.2015

31.12.2014

M€

 

Tasearvo yhteensä

TASO 1

TASO 2

TASO 3

Käypä arvo yhteensä

Tasearvo yhteensä

TASO 1

TASO 2

TASO 3

Käypä arvo yhteensä

Käypään arvoon arvostettavat

          
 

Korkojohdannaiset

-50,5

-

-50,5

-

-50,5

-53,8

-

-53,8

-

-53,8

 

Sähköjohdannaiset

-1,5

-1,5

-

-

-1,5

-0,9

-0,9

-

-

-0,9

 

Myytävissä olevat sijoitukset

39,2

36,8

1,9

0,5

39,2

56,1

49,1

6,4

0,6

56,1

            

Jaksotettuun hankintamenoon arvostettavat

          
 

Eräpäivään asti pidettävät sijoitukset

6,8

2,0

4,8

-

6,8

6,8

2,0

4,8

-

6,8

 

Lainat ja muut saamiset

9,0

9,0

-

-

9,0

6,0

6,0

-

-

6,0

 

Muut korolliset velat

1 788,8

-

1 788,8

-

1 788,8

1 750,6

-

1 750,6

-

1 750,6

 

Joukkovelkakirjalaina

99,6

-

100,0

-

100,0

99,5

-

100,0

-

100,0

            

Lainojen käypä arvo on sama kuin lainojen nimellisarvo. Kauden aikana ei ole tapahtunut siirtoja käypien arvojen hierarkiatasojen välillä.

Rahoitusvarat ja -velat, jotka arvostetaan käypään arvoon, luokitellaan kolmelle käyvän arvon hierarkian tasolle arvostusmenetelmien luotettavuuden mukaisesti:

Taso 1: Instrumentin käypä arvo perustuu täysin samanlaisten instrumenttien noteerattuihin hintoihin toimivilla markkinoilla.

Taso 2: Täysin saman ehtoiselle instrumentille on olemassa aktiivisilla markkinoilla noteerattu markkinahinta, joka voi kuitenkin olla johdettu suoraan tai epäsuoraan noteeratuista markkinatiedoista.

Taso 3: Instrumentille ei ole olemassa aktiivista markkinaa, käypä arvo ei ole luotettavasti johdettavissa ja käyvän arvon määrityksessä on käytetty syöttötietoja, jotka eivät perustu todettavissa olevaan markkinatietoon.

TASO 3 täsmäytyslaskelma

    

Myytävissä olevat sijoitukset

    
        

M€

  

30.9.2015

  

31.12.2014

Tilikauden alussa

  

0,6

  

0,6

Vähennykset

  

0,0

  

0,0

Tilikauden lopussa

  

0,5

  

0,6

        

Myytävissä olevat sijoitukset hierarkiatasolla 3 ovat sijoituksia noteerattomiin osakkeisiin ja ne arvostetaan hankintamenoon, koska niiden käypää arvoa ei voida luotettavasti määrittää toimivan markkinan puuttuessa.