Kiinteistöomaisuus ja käypä arvo

VVO-konsernin omistamien vuokra-asuntojen kokonaismäärä oli katsauskauden lopussa 40 674 (40 462) kappaletta. Asunnoista 19 933 (19 736) kuului VVO Vapaa
-liiketoimintaan ja 20 741 (20 726) VVO Arava -liiketoimintaan. Katsauskauden lopussa VVO omisti asuntoja 42 (42) paikkakunnalla.

VVO:n omistamien sijoituskiinteistöjen käypä arvo oli katsauskauden lopussa 3,9 (3,6) miljardia euroa. Käypä arvo kasvoi katsauskaudella 156,6 (81,3) miljoonalla eurolla. Muutokseen sisältyy 47,2 miljoonan euron nettovoitot sijoituskiinteistöjen käypään arvoon arvostamisesta. Konsernin omistamien sijoituskiinteistöjen käypä arvo määritellään neljännesvuosittain yhtiön oman arvioinnin perusteella. Ulkopuolinen asiantuntija antaa lausunnon VVO:n omistamien sijoituskiinteistöjen arvonmäärityksestä. Viimeisin lausunto on annettu tilanteesta 30.6.2015. Käyvän arvon määrityksen perusteet on esitetty osavuosikatsauksen liitetiedoissa.

Konsernin omistama tonttivaranto oli katsauskauden lopussa noin 110 000 kem²
(110 000 kem²). Tonttivarannon käypä arvo oli katsauskauden päättyessä 44,2 (34,4) miljoonaa euroa.

M€

1-6/2015

1-6/2014

1-12/2014

Sijoituskiinteistöjen käypä arvo kauden alussa

3 708,8

3 510,3

3 510,3

Hankitut sijoituskiinteistöt *)

93,0

86,8

169,5

Lisäinvestoinnit

19,9

12,2

29,1

Myydyt sijoituskiinteistöt

-4,5

-16,1

-28,8

Aktivoidut vieraan pääoman menot

1,0

1,3

2,5

Voitto/tappio käypään arvoon arvostamisesta

47,2

-2,9

26,2

Sijoituskiinteistöjen käypä arvo kauden lopussa

3 865,4

3 591,6

3 708,8

    

*) sisältää mm. uusien rakenteilla olevien kohteiden hankintamenot

    

Arvonkehitys Q2/2015

M€Q2/2015Q1/2015 2014
Käypä arvo3865,403782,103708,80

Käypä arvo

 

3,9

 

miljardia euroa