Katsauskausi tammi-maaliskuu 2015

  • Liikevaihto oli 90,9 (88,1) miljoonaa euroa. Liikevaihtoa kasvatti vuokraustoiminnan tuottojen kasvu
  • Tulos ennen veroja oli 60,4 (35,7) miljoonaa euroa. Tulos perustuu hyvään taloudelliseen vuokrausasteeseen, ylläpitokulujen hallintaan, alhaisiin rahoituskuluihin ja sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutokseen
  • Taloudellinen vuokrausaste säilyi hyvänä ja oli 97,4 (98,4) prosenttia
  • Vaihtuvuus pysyi vertailukauden tasolla ja oli 6,8 (6,7) prosenttia
  • Rakenteilla oli katsauskauden päättyessä 1 324 (969) vuokra-asuntoa
  • Konsernin omistuksessa oli 40 760 (40 273) vuokra-asuntoa 31.3.2015
  • Sijoituskiinteistöjen käypä arvo oli 3,8 (3,5) miljardia euroa. Tilikauden 2014 vuoden lopussa käypä arvo oli 3,7 miljardia euroa. Käyvän arvon muutos tuloksessa oli 26,0 (4,0) miljoonaa euroa
  • Konsernin bruttoinvestoinnit kauden aikana olivat 53,3 (32,3) miljoonaa euroa


Vertailuluvut suluissa viittaavat edellisvuoden vastaavaan jaksoon, ellei toisin ole mainittu. Tässä osavuosikatsauksessa esitetyt tiedot ovat tilintarkastamattomia.

IFRS-tilinpäätöskäytäntöön siirtyminen VVO-yhtymä Oyj:n raportoinnissa

Ensimmäinen osavuosikatsaus vuodelta 2015 laaditaan kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaan ja vertailutiedot on oikaistu vastaamaan IFRS-raportointia. Siirtymisestä ja sen vaikutuksista on selostettu kohdassa Liitetiedot: Siirtyminen IFRS-standardeihin.