Yhdistelyperiaatteet (yhteisjärjestelyt)

VVO-konsernin alle 100 %:sti omistamien asunto-osakeyhtiöiden sekä keskinäisten kiinteistöyhtiöiden yhdistelyperiaatteita on muutettu siten, että 1.1.2014 lähtien nämä sijoitukset käsitellään kirjanpidossa IFRS 11:n Yhteisjärjestelyt tarkoittamina yhteisinä toimintoina. Yhteisessä toiminnossa VVO-konsernilla on järjestelyyn liittyviä varoja koskevia oikeuksia ja velkoja koskevia velvoitteita. Konsernin omistamat osakkeet oikeuttavat kyseisissä yhtiöissä määrätyn huonetilan hallintaan.

IFRS-tilinpäätöksessä osuudet asunto-osakeyhtiöissä sekä keskinäisissä kiinteistöyhtiöissä yhdistellään suhteellisella yhdistelytavalla omistusosuuden mukaisesti. Tällöin VVO-konsernin omistusosuutta vastaavat osuudet näiden yhtiöiden varoista, veloista, tuotoista ja kuluista yhdistetään rivi riviltä VVO-konsernin tilinpäätöksen vastaaviin eriin, mukaan lukien konsernin mahdolliset osuudet yhteisistä varoista, veloista, tuotoista ja kuluista.

FAS-taseen omaisuus- ja velkaeriin on tehty yhdistelytavan muutoksen seurauksena oikaisut, jotka ilmenevät edellä esitetyssä tasesillassa. Oikaisut johtuvat siitä, että edellä mainittuja kohteita ei yhdistellä enää täysimääräisesti (100 %) eikä konsernitilinpäätökseen kirjata määräysvallattomien omistajien osuutta. Yhdistelytapaa koskevien oikaisujen vastaerä on määräysvallattomien omistajien osuus omasta pääomasta.

Muutosten vaikutus avaavaan IFRS-taseeseen oli -7,5 miljoonaa euroa ja -7,3 miljoonaa euroa tilikauden 2014 päättävään taseeseen.

Yhdistelytavan muutosten vaikutukset tulokseen ei ollut merkittävä. Vaikutukset tuloslaskelman 2014 eriin on esitetty tuloslaskelman täsmäytyslaskelmassa.