Tuloslaskelma tilikaudelta 2014

KONSERNITULOSLASKELMA

      

M€

FAS 1-12/2014

Uudelleen luokittelut

Suhteel- linen yhdistely

Sijoitus- kiinteistöt ja tuloutus

Rahoitus- instru- mentit

Työsuhde- etuudet

Muut oikaisut

IFRS 1-12/2014

Liikevaihto

367,9

-11,2

-0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

356,5

Kiinteistöjen ylläpitokulut

 

-96,7

-0,3

    

-97,1

Korjauskulut

 

-49,6

0,1

    

-49,5

Nettovuokratuotto

  

-0,4

0,0

0,0

0,0

0,0

210,0

Materiaalit ja palvelut

-8,7

8,7

      

Hallinnon kulut

-21,1

-17,3

0,0

  

-0,3

 

-38,7

Liiketoiminnan muut tuotot

14,4

0,0

0,0

-11,5

   

2,9

Liiketoiminnan muut kulut

-164,5

163,6

0,0

0,0

   

-0,9

Sijoituskiinteistöjen luovutusvoitot/-tappiot

   

-4,6

   

-4,6

Vaihto-omaisuuden luovutusvoitot ja -tappiot

 

2,6

 

-2,8

   

-0,2

Sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutos

   

26,2

   

26,2

Poistot ja arvon- alentumiset

-52,3

  

50,6

   

-1,7

Osuus osakkuus- yritysten tuloksista

0,9

-0,9

      

Liikevoitto/-tappio

136,7

 

-0,4

57,8

0,0

-0,3

0,0

192,9

Rahoitustuotot

2,3

 

0,1

 

0,2

  

2,7

Rahoituskulut

-48,7

 

0,1

 

-1,4

  

-50,0

Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä

-46,3

 

0,2

0,0

-1,2

0,0

0,0

-47,3

Osuus osakkuus- yritysten tuloksista

 

0,9

-0,1

    

0,9

Voitto ennen veroja

90,3

 

-0,3

57,8

-1,2

-0,3

0,0

146,5

Tilikauden verotet- tavaan tuloon perustuva vero

-23,8

  

0,4

   

-23,5

Laskennallisten verojen muutos yhteensä

4,6

  

-16,3

0,1

0,0

-0,6

-12,2

Vähemmistöosuus tilikauden tuloksesta

-0,1

0,1

      

Tilikauden tulos

71,0

 

-0,3

41,9

-1,1

-0,2

-0,6

110,8

         

Tilikauden tuloksen jakautuminen

        

Emoyhtiön omistajille kuuluva tulos

       

110,7

Määräysvallattomien osuus tilikauden tuloksesta

 

-0,1

0,0

    

-0,1

         

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos

  

Laimentamaton, €

       

6,50

Laimennettu, €

       

6,50

         

Osakkeita keskimäärin, milj. kpl

     

7,4

         

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA

    

M€

        

Tilikauden tulos

71,0

0,0

-0,3

41,9

-1,1

-0,2

-0,6

110,8

Muut laajan tuloksen erät

      

Erät, jotka saatetaan siirtää myöhemmin tulosvaikutteisiksi

Rahavirran suojaukset

    

-19,5

  

-19,5

Myytävissä olevat rahoitusvarat

    

0,6

  

0,6

Laskennalliset verot

    

3,8

  

3,8

Tilikauden laaja tulos yhteensä

71,0

0,0

-0,3

41,9

-16,2

-0,2

-0,6

95,7

         

Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen

    

Emoyhtiön omistajille kuuluva laaja tulos yhteensä

71,0

 

-0,3

41,9

-16,2

-0,2

-0,6

95,6

Määräysvallattomien osuus tilikauden tuloksesta

 

-0,1

     

-0,1