Tase 31.12.2014

 

M€

FAS 31.12.2014

Uudelleen luokittelut

Suhteellinen yhdistely

Sijoitus- kiinteistöt

Rahoitus- instrumentit

Työsuhde- etuudet

Muut oikaisut

IFRS 31.12.2014

VARAT

        

Pitkäaikaiset varat

        

Aineettomat hyödykkeet

9,0

-7,6

     

1,4

Aineelliset hyödykkeet

2 356,2

-2 346,7

-9,5

    

0,0

Sijoituskiinteistöt

 

2 345,2

0,5

1 365,2

  

-2,1

3 708,8

Aineelliset käyttöomaisuus- hyödykkeet

 

31,7

     

31,7

Sijoitukset

26,6

-26,6

     

0,0

Osuudet osakkuusyrityksistä

 

3,5

     

3,5

Rahoitusvarat

 

0,6

     

0,6

Pitkäaikaiset saamiset

1,5

 

1,7

 

-0,4

  

2,8

Laskennalliset verosaamiset

 

1,3

0,1

0,1

9,9

0,3

0,1

11,8

Pitkäaikaiset varat yhteensä

2 393,3

1,3

-7,2

1 365,3

9,5

0,3

-2,0

3 760,6

         

Lyhytaikaiset varat

        

Vaihto-omaisuus

3,0

      

3,0

Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset

1,4

      

1,4

Myyntisaamiset ja muut saamiset

9,6

 

0,2

 

-0,1

  

9,6

Rahoitusvarat

65,9

   

2,4

  

68,3

Rahavarat

114,7

 

-0,3

    

114,4

Lyhytaikaiset varat yhteensä

194,5

0,0

-0,1

0,0

2,3

0,0

0,0

196,7

VARAT YHTEENSÄ

2 587,8

1,3

-7,3

1 365,3

11,8

0,3

-2,0

3 957,2

         

OMA PÄÄOMA JA VELAT

        

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

        

Osakepääoma

58,0

      

58,0

Ylikurssirahasto

35,8

      

35,8

Arvonkorotusrahasto

1,7

     

-1,7

0,0

Käyvän arvon rahasto

    

-35,0

  

-35,0

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto

17,9

      

17,9

Muut rahastot

0,0

      

0,0

Kertyneet voittovarat

439,2

0,0

4,0

1 062,9

-2,6

-1,4

0,1

1 502,3

Yhteensä

552,6

0,0

4,0

1 062,9

-37,6

-1,4

-1,6

1 579,0

Määräysvallattomien omistajien osuus

10,6

0,0

-10,1

    

0,5

Oma pääoma yhteensä

563,2

0,0

-6,2

1 062,9

-37,6

-1,4

-1,6

1 579,5

         

VELAT

        

Pitkäaikaiset velat

        

Lainat

1 695,2

-4,3

-1,1

 

-0,5

  

1 689,3

Laskennalliset verovelat

102,2

1,3

-0,1

302,4

0,5

 

-0,4

405,9

   Johdannaisvelat

 

5,3

  

48,4

  

53,7

Varaukset

1,5

      

1,5

Muut pitkäaikaiset velat

7,4

      

7,4

Pitkäaikaiset velat yhteensä

1 806,4

2,3

-1,2

302,4

48,3

0,0

-0,4

2 157,7

         

Lyhytaikaiset velat

        

Lainat

156,7

4,3

-0,2

    

160,8

Johdannaisvelat

    

1,1

  

1,1

Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat

12,3

      

12,3

Ostovelat ja muut velat

49,2

-5,3

0,2

  

1,7

 

45,9

Lyhytaikaiset velat yhteensä

218,2

-1,0

0,0

0,0

1,1

1,7

0,0

220,0

         

VELAT YHTEENSÄ

2 024,6

1,3

-1,2

302,4

49,4

1,7

-0,4

2 377,8

OMA PÄÄOMA JA VELAT

2 587,8

1,3

-7,3

1 365,3

11,8

0,3

-2,0

3 957,2