Tase 1.1.2014

 

M€

FAS 1.1.2014

Uudelleen luokittelut

Suhteellinen yhdistely

Sijoitus- kiinteistöt ja tuloutus

Rahoitus- instrumentit

Työsuhde- etuudet

Muut oikaisut

IFRS 1.1.2014

VARAT

        

Pitkäaikaiset varat

        

Aineettomat hyödykkeet

9,9

-8,2

0,0

    

1,7

Aineelliset hyödykkeet

2 182,5

-2 172,9

-9,7

    

0,0

Sijoituskiinteistöt

 

2 200,2

0,7

1 311,6

  

-2,1

3 510,3

Aineelliset käyttöomaisuus- hyödykkeet

 

32,3

0,0

    

32,3

Sijoitukset

23,3

-23,3

     

0,0

Osuudet osakkuusyrityksistä

 

3,2

0,0

    

3,2

Rahoitusvarat

 

0,6

0,0

    

0,6

Pitkäaikaiset saamiset

3,0

-0,5

1,7

 

-0,5

  

3,8

Laskennalliset verosaamiset

 

0,7

0,0

0,1

5,7

0,3

0,6

7,4

Pitkäaikaiset varat yhteensä

2 218,7

32,1

-7,3

1 311,7

5,3

0,3

-1,5

3 559,4

         

Lyhytaikaiset varat

        

Vaihto-omaisuus

42,6

-37,3

0,0

    

5,3

Tilikauden tulokseen perustuvat verosaamiset

0,1

      

0,1

Myyntisaamiset ja muut saamiset

12,7

0,0

0,0

 

-0,1

 

0,7

13,2

Rahoitusarvopaperit

64,0

 

0,0

 

1,8

  

65,8

Rahavarat

130,4

-0,1

-0,2

    

130,2

Lyhytaikaiset varat yhteensä

249,8

-37,3

-0,3

0,0

1,7

0,0

0,7

214,6

VARAT YHTEENSÄ

2 468,5

-5,2

-7,5

1 311,7

7,0

0,3

-0,9

3 774,0

         

OMA PÄÄOMA JA VELAT

        

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

        

Osakepääoma

58,0

 

0,0

    

58,0

Ylikurssirahasto

35,8

      

35,8

Arvonkorotusrahasto

1,7

 

0,0

   

-1,7

0,0

Käyvän arvon rahasto

  

0,0

 

-19,9

  

-19,9

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto

17,9

      

17,9

Muut rahastot

0,0

      

0,0

Kertyneet voittovarat

384,6

1,5

4,2

1 019,9

-1,6

-1,2

0,6

1 407,9

Yhteensä

497,9

1,5

4,2

1 019,9

-21,5

-1,2

-1,1

1 499,6

Määräysvallattomien omistajien osuus

11,2

-0,5

-10,3

    

0,4

Oma pääoma yhteensä

509,2

0,9

-6,1

1 019,9

-21,5

-1,2

-1,1

1 500,1

         

VELAT

        

Pitkäaikaiset velat

        

Lainat

1 680,4

-21,4

-1,2

 

-0,6

  

1 657,2

Laskennalliset verovelat

100,5

0,7

-0,1

291,8

0,4

 

-0,4

392,8

Johdannaisvelat

 

1,6

0,0

 

27,6

  

29,1

Varaukset

1,3

      

1,3

Muut pitkäaikaiset velat

8,7

-1,5

0,0

   

0,8

8,0

Pitkäaikaiset velat yhteensä

1 791,0

-20,7

-1,3

291,8

27,4

0,0

0,4

2 088,5

         

Lyhytaikaiset velat

        

   Lainat

114,7

18,0

-0,1

    

132,6

   Johdannaisvelat

  

0,0

 

1,2

  

1,2

   Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat

5,5

0,4

0,0

    

5,9

   Ostovelat ja muut velat

48,2

-3,7

0,0

  

1,5

-0,1

45,7

Lyhytaikaiset velat yhteensä

168,4

14,6

-0,1

0,0

1,2

1,5

-0,1

185,4

         

VELAT YHTEENSÄ

1 959,4

-6,1

-1,4

291,8

28,5

1,5

0,2

2 273,9

OMA PÄÄOMA JA VELAT

2 468,5

-5,2

-7,5

1 311,7

7,0

0,3

-0,9

3 774,0