Sijoituskiinteistöt (tase ja käypien arvojen muutokset)

Konserni on päättänyt soveltaa sijoituskiinteistöjensä arvostamiseen IAS 40 Sijoituskiinteistöt -standardin mukaista käyvän arvon mallia. Tämä lisäsi VVO-konsernin kiinteistövarallisuuden tasearvoa 1 326,3 miljoonaa euroa 1.1.2014 ja tästä johtunut laskennallisen verovelan (20 %) lisäys oli 288,3 miljoonaa euroa. Tilikaudella 2014 syntynyt sijoituskiinteistöjen arvonmuutos, 26,2 miljoonaa euroa, on kirjattu tuloslaskelmaan.

Ennen IFRS-siirtymää VVO-konserni arvosti kiinteistö- ja huoneistokantansa poistoilla ja arvonalentumisilla vähennettyyn hankintamenoon. IFRS-siirtymässä aiemmin käyttöomaisuuteen aktivoidut kohdennettujen reservien ja aktiivoiden laskennalliset verot purettiin.

IFRS-siirtymässä konsernin omistama kiinteistö- ja huoneistokanta on käyty läpi ja soveltuvin osin luokiteltu uudelleen. Lähes kaikki kohteet ovat sijoituskiinteistön määritelmän täyttäviä omaisuuseriä. Sijoituskiinteistö on kiinteistö, eli maa-alue, rakennus tai rakennuksen osa, jota konserni pitää hallussaan hankkiakseen vuokratuottoja tai omaisuuden arvonnousua tai näitä molempia.

Käypien arvojen muutokset kirjataan tulosvaikutteisesti 1.1.2014 lähtien ja esitetään nettomääräisesti omalla rivillään tuloslaskelmassa. Käyvän arvon mallia sovellettaessa sijoituskiinteistöistä ei enää kirjata poistoja. Kiinteistöjen käypien arvojen muutokset voivat jatkossa aiheuttaa VVO-konsernin tulokseen vaihtelua.

Konsernin omistamien vuokrattavien asuntojen ja liiketilojen käypä arvo on määritetty neljännesvuosittain yhtiön oman arvioinnin perusteella. Ulkopuolinen asiantuntija antaa lausunnon VVO-konsernin omistamien vuokra-asuntojen ja liiketilojen arvonmäärityksestä.

VVO-konserni esitti sijoituskiinteistöjensä käyvän arvon tilikauden 2013 ja 2014 toimintakertomuksessa lisätietona. Asuin- ja liikekiinteistöjen käyvän arvon määrittämisperiaatteita on tarkennettu siirtymän yhteydessä IFRS-standardien vaatimusten mukaisesti. Vaikutukset eivät olleet merkittäviä.