Selostus IFRS-standardeihin siirtymisen vaikutuksista

Tässä yhteydessä on kuvattu ne laatimisperiaatteet, joilla on ollut keskeisin vaikutus VVO-konsernin tuloslaskelmaan ja taseeseen IFRS-standardien käyttöönotossa.

Konserni sovelsi IFRS-siirtymässä IFRS 1 -standardia (Ensimmäinen IFRS-standardien käyttöönotto). VVO-konserni on päättänyt soveltaa seuraavaa IFRS 1:n sallimaa helpotusta muiden standardien vaatimuksista:

Liiketoimintojen hankinnat: Konserni ei sovella IFRS 3 Liiketoimintojen yhdistäminen -standardia takautuvasti ennen IFRS-standardeihin siirtymispäivää tehtyihin liiketoimintojen yhdistämisiin, vaan säilyttää varojen ja velkojen luokittelu- ja kirjausperiaatteet sellaisina kuin ne ovat olleet suomalaisten lakien ja säännösten mukaan laaditussa konsernitilinpäätöksessä. VVO-konsernin saamat korkotukilainat on käsitelty IAS 20:n Julkisten avustusten kirjanpidollinen käsittely ja julkisesta tuesta tilinpäätöksessä esitettävät tiedot tarkoittamina julkiselta vallalta saatuina lainoina. Kyseiset lainat on saatu julkista valtaa edustavalta organisaatiolta ja ne ovat avustuksen luonteisia. IFRS-siirtymässä VVO on soveltanut IFRS 1:n helpotusta, jonka nojalla kyseisten lainojen kirjanpitoarvoja ei ole oikaistu avaavaan IFRS-taseeseen. Siirtymän jälkeen lainat käsitellään kirjanpidossa IAS 39:n mukaisesti.