Rahoitusvelat

IFRS-siirtymässä konsernin rahoitusvelat on luokiteltu joko käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviin rahoitusvelkoihin (johdannaisvelat) tai jaksotettuun hankintamenoon arvostettaviin rahoitusvelkoihin (muut rahoitusvelat). Muut rahoitusvelat koostuvat lähinnä VVO:n eri velkakirjalainainstrumenteista ja ne arvostetaan efektiivisen koron menetelmällä jaksotettuun hankintamenoon.

Konsernin rahoitusvelkojen kirjanpitoarvoja oikaistiin avaavassa IFRS-taseessa 1.1.2014 tulokseen jaksottamattomien lainapalkkioiden verran. Oikaisun vaikutus ei ollut merkittävä.