Rahoitusvarat

Aiemmin VVO-konserni arvosti rahoitusvarat alkuperäiseen hankintamenoon tai sitä alempaan markkinahintaan. Rahoitusvarat on luokiteltu uudelleen 1.1.2014 seuraaviin rahoitusvarojen ryhmiin:

  • Myytävissä olevat rahoitusvarat: Nämä sisältävät sijoitukset instrumentteihin, joiden käypä arvo on luotettavasti määritettävissä kuten rahastosijoitukset sekä sijoitukset muihin noteeraamattomiin osakkeisiin. Käypään arvoon arvostettavat sijoitukset arvostetaan 1.1.2014 lähtien raportointikauden päättymispäivän käypään arvoon. Käypien arvojen muutokset kirjataan pääsääntöisesti muihin laajan tuloksen eriin, verojen osuudella vähennettynä, ja esitetään oman pääoman käyvän arvon rahastossa.

    Käypään arvoon arvostettavien sijoitusten arvo avaavassa IFRS-taseessa 1.1.2014 oli 50,3 miljoonaa euroa ja 55,5 miljoonaa euroa 31.12.2014.

    Käypien arvojen muutosten vaikutus vuoden 2014 tuloslaskelmassa oli 2,4 miljoonaa euroa sisältäen aiemmin tulosvaikutteisesti kirjatun arvonalentumistappion oikaisun 0,7 miljoonaa euroa.

    Noteeraamattomat osakkeet arvostetaan edelleen alkuperäiseen hankintamenoon arvonalentumistappioilla vähennettynä, sillä näiden sijoitusten käypä arvo ei ole määritettävissä luotettavasti.

  • Lainat ja muut saamiset: Tähän ryhmään on luokiteltu esimerkiksi määräaikaistalletukset. Lainat ja muut saamiset arvostetaan alun perin käypään arvoon ja tämän jälkeen jaksotettuun hankintamenoon efektiivisen koron menetelmällä. Tähän ryhmään luokiteltujen rahoitusvarojen kirjanpitoarvo ei muuttunut avaavassa IFRS-taseessa.

  • Eräpäivään asti pidettävät sijoitukset: Eräpäivään asti pidettävät arvopaperit arvostetaan jaksotettuun hankintamenoon.