Laskennalliset verot

Laskennallisten verojen oikaisut koostuvat seuraavista eristä:

M€

1.1.2014

31.12.2014

Laskennalliset verosaamiset (FAS)

3,9

5,6

Jaksotuseroista ja väliaikaisista eroista

-2,7

-3,6

Verotuksessa vahvistetut tappiot

0,6

0,0

Käypään arvoon arvostaminen

  
 

Korkojohdannaiset

5,5

9,7

 

Rahoitusvarat

-0,1

-0,1

 

Sähköjohdannaiset

0,2

0,2

Laskennalliset verosaamiset (IFRS)

7,4

11,8

    

Laskennalliset verovelat (FAS)

104,4

107,9

Asuintalovaraukset

-0,1

-0,1

Käypään arvoon arvostaminen

  
 

Sijoituskiinteistöt

288,3

297,7

 

Rahoitusvarat

0,2

0,3

Laskennalliset verovelat (IFRS)

392,8

405,9

    

Laskennalliset verot yhteensä (FAS)

100,5

102,2

Muutokset yhteensä

284,9

291,8

Laskennalliset verot yhteensä (IFRS)

385,4

394,0

    

Vuoden 2014 tuloslaskelman laskennallisia veroja on oikaistu yhteensä -16,8 miljoonalla eurolla, josta -5,2 miljoonaa euroa johtuu sijoituskiinteistöjen käypään arvoon arvostamisesta.

Laskennalliset verot käsitellään kirjanpidossa IAS 12 Tuloverot -standardin mukaisesti. Laskennalliset verosaamiset ja -velat kirjataan pääsääntöisesti kaikista varojen sekä velkojen kirjanpitoarvojen ja verotuksellisten arvojen välisistä väliaikaisista eroista velkamenetelmän mukaisesti.

Tuloveroja koskevat muutokset johtuvat käytännössä sijoituskiinteistöjen sekä rahoitusinstrumenttien käypään arvoon arvostamisesta, mikä on tuonut lisää laskennallisten verojen eriä. Euromääräisesti suurin erä (332 miljoonaa euroa) muodostuu VVO-konsernin omistamien sijoituskiinteistöjen käypien arvojen ja verotuksellisten arvojen (verotuksessa poistamattoman jäännösarvon) välisestä väliaikaisesta erosta. Alkuperäisen kirjaamisen jälkeen sijoituskiinteistö arvostetaan käypään arvoon tulosvaikutteisesti raportointikauden päättyessä. Samalla kirjataan myös laskennallinen vero tulosvaikutteisesti koko väliaikaisen eron perusteella. Veron laskenta perustuu oletukseen, jonka mukaan VVO-konserni luopuu sijoituskiinteistöstä pääsääntöisesti myymällä sen kiinteistömuodossa, eikä kyseisen yhtiön osakkeiden myynnin kautta. Konserni kirjasi jo ennen IFRS-siirtymää tuloverot pitkälti IFRS-standardien sääntelyä vastaavalla tavalla ja edellä mainittuja uusia eriä lukuun ottamatta laskennallisten verojen muutokset ovat olleet lähinnä tarkennuksia aiempaan kirjauskäytäntöön. Laskennalliset verot on määritetty 31.12.2014 voimassa ollutta verokantaa (ja verolakeja) käyttäen.