Johdannaiset

VVO-konsernin johdannaisinstrumentit koostuvat korkojohdannaisista sekä sähköjohdannaisista. Korkojohdannaisilla konserni suojautuu pitkäaikaisiin lainoihin kohdistuvalta korkoriskiltä ja tästä johtuvalta tuloksen vaihtelulta. Sähköjohdannaisilla rajoitetaan sähkön hinnan muutoksista syntyvää VVO-konsernin tuloksen vaihtelua.

Kaikki johdannaissopimukset, joihin ei sovelleta IAS 39:n tarkoittamaa suojauslaskentaa, sisältyvät käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviin rahoitusvaroihin ja -velkoihin. IFRS-sääntely edellyttää johdannaisinstrumenttien merkitsemistä kirjanpitoon alun perin käypään arvoon ja niiden arvostamista myöhemmin kunkin raportointikauden päättymispäivän käypään arvoon. Aikaisemmin VVO-konserni ei arvostanut johdannaisia käypään arvoon alkuperäisen kirjaamisen jälkeen, poikkeuksena oli korkoswaptiot.

Käypään arvoon arvostamisesta syntyvät voitot ja tappiot käsitellään kirjanpidossa johdannaissopimuksen käyttötarkoituksen määräämällä tavalla. Niiden johdannaissopimusten, joihin sovelletaan suojauslaskentaa, ja jotka ovat tehokkaita suojausinstrumentteja, arvonmuutosten tulosvaikutukset esitetään yhteneväisesti suojatun erän kanssa. VVO-konserni on päättänyt soveltaa pääosaan korkojohdannaisista IAS 39:n mukaista suojauslaskentaa (rahavirtojen suojaus). Suojaavien korkojohdannaisten käypien arvojen muutokset kirjataan muihin laajan tuloksen eriin ja esitetään oman pääoman käyvän arvon rahastossa, verojen osuudella vähennettynä. Käypien arvojen muutokset niistä johdannaissopimuksista, joihin ei sovelleta suojauslaskentaa, kirjataan tulosvaikutteisesti sillä kaudella, jonka aikana ne syntyvät. VVO-konserni ei sovella suojauslaskentaa sähkönsuojaussopimuksiin eikä tiettyihin korkojohdannaisiin.

Suojausinstrumenttien kirjanpitokäytännön muutoksista johtuvat taseoikaisut olivat seuraavat:

M€

1.1.2014

31.12.2014

Korkojohdannaiset, suojauslaskennassa (FAS)

0,0

0,0

Käyvän arvon rahasto

-20,8

-36,4

Laskennalliset verosaamiset

-5,2

-9,1

Käypä arvo (IFRS)

-26,0

-45,5

   

Korkojohdannaiset, ei suojauslaskennassa (FAS)

-1,6

-5,3

Kertyneet voittovarat

-1,3

-2,4

Laskennalliset verosaamiset

-0,3

-0,6

Käypä arvo (IFRS)

-3,2

-8,3

   

Sähköjohdannaiset (FAS)

0,0

0,0

Kertyneet voittovarat

-0,9

-0,8

Laskennalliset verosaamiset

-0,2

-0,2

Käypä arvo (IFRS)

-1,2

-0,9

Sähköjohdannaiset on esitetty aiemmin liitetiedoissa.

  
   

Suojaavien korkojohdannaisten tilikaudella 2014 syntynyt arvonmuutos, -19,5 miljoonaa euroa, on kirjattu muihin laajan tuloksen eriin. Suojauslaskennan ulkopuolelle jäävien instrumenttien arvonmuutokset vuonna 2014 korkojohdannaisissa olivat -1,4 miljoonaa euroa sekä +0,2 miljoonaa euroa sähköjohdannaisissa, joita ei aiemmin ole kirjattu tulosvaikutteisesti.