Siirtyminen IFRS-standardeihin

VVO-konserni on siirtynyt 1.1.2015 lähtien laatimaan konsernitilinpäätöksensä, mukaan lukien osavuositilinpäätöksensä, kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards, IFRS) mukaisesti. Konsernitilinpäätökset laadittiin 31.12.2014 saakka suomalaisen tilinpäätössääntelyn mukaisesti (Finnish Accounting Standards, FAS). Konsernin IFRS-standardeihin siirtymispäivä oli 1.1.2014, ja siirtymässä sovellettiin IFRS 1 -standardia (Ensimmäinen IFRS-standardien käyttöönotto).

Tässä osavuosikatsauksessa on esitetty raportointikautena ensimmäinen vuosineljännes 1.1.2015 – 31.3.2015 ja sen vertailutietoina IFRS-standardien mukaiset luvut kaudelta 1.1.2014 – 31.3.2014.

Siirtyminen suomalaisesta tilinpäätössääntelystä (FAS) IFRS-standardeihin on vaikuttanut VVO-konsernin esittämään taloudelliseen asemaan, tulokseen ja rahavirtoihin. Merkittävimmät muutokset liittyvät seuraaviin:

  • Sijoituskiinteistöjen arvostaminen
  • Tuloverojen kirjaaminen
  • Rahoitusinstrumenttien arvostaminen
  • Konsernitilinpäätöksen yhdistelytapojen muutokset

Jäljempänä on esitetty lisätietoja IFRS-siirtymän vaikutuksista VVO-konsernin tulokseen, taseeseen ja tärkeimpiin tunnuslukuihin. Esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.

Täsmäytyslaskelmat sekä selostus IFRS-standardeihin siirtymisen vaikutuksista

Jäljempänä on kuvattu, miten VVO-konsernin siirtyminen FAS-normistosta IFRS-standardeihin on vaikuttanut VVO-konsernin taseeseen ja tulokseen. Alla on esitetty seuraavat täsmäytyslaskelmat:

  • aiemman tilinpäätösnormiston (FAS) mukaisen oman pääoman ja IFRS-standardien mukaisen oman pääoman välillä 1.1.2014 (avaava IFRS-tase) sekä 31.12.2014
  • tilikauden 2014 laajan tuloksen täsmäytys FAS-sääntelyn mukaisen tuloksen ja IFRS-standardien mukaisen laajan tuloksen välillä.