Konsernitase, IFRS

M€

Liite

31.3.2015

 31.03.2014

 31.12.2014

VARAT

    

Pitkäaikaiset varat

    
 

Aineettomat hyödykkeet

 

1,3

1,6

1,4

 

Sijoituskiinteistöt

3

3 782,1

3 539,4

3 708,8

 

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

4

31,6

32,2

31,7

 

Osuudet osakkuusyrityksistä

 

3,5

3,7

3,5

 

Rahoitusvarat

7

0,5

0,6

0,6

 

Laskennalliset verosaamiset

 

12,7

8,8

11,8

 

Pitkäaikaiset saamiset

 

2,7

3,7

2,8

Pitkäaikaiset varat yhteensä

 

3 834,5

3 590,0

3 760,6

      

Lyhytaikaiset varat

    
 

Vaihto-omaisuus

 

2,6

4,8

3,0

 

Tulokseen perustuvat verosaamiset

 

2,2

0,9

1,4

 

Myyntisaamiset ja muut saamiset

 

16,5

17,9

9,6

 

Rahoitusvarat

7

67,1

66,4

68,3

 

Rahavarat

 

108,5

167,0

114,4

Lyhytaikaiset varat yhteensä

 

196,9

257,0

196,7

VARAT YHTEENSÄ

 

4 031,3

3 847,0

3 957,2

      

OMA PÄÄOMA JA VELAT

    

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

    
 

Osakepääoma

 

58,0

58,0

58,0

 

Ylikurssirahasto

 

35,8

35,8

35,8

 

Vararahasto

 

0,0

0,0

0,0

 

Käyvän arvon rahasto

 

-36,2

-23,9

-35,0

 

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto

 

17,9

17,9

17,9

 

Kertyneet voittovarat

 

1 528,2

1 420,3

1 502,3

Emoyhtiön omistajien osuus

 

1 603,7

1 508,1

1 579,0

Määräysvallattomien osuus

 

0,5

0,5

0,5

Oma pääoma yhteensä

 

1 604,2

1 508,5

1 579,5

      

VELAT

    

Pitkäaikaiset velat

    
 

Lainat

5, 7

1 662,5

1 700,3

1 689,3

 

Laskennallinen verovelka

 

414,4

396,4

405,9

 

Johdannaisvelat

6, 7

58,0

35,0

53,7

 

Varaukset

 

1,5

1,2

1,5

 

Muut pitkäaikaiset velat

 

7,5

8,2

7,4

Pitkäaikaiset velat yhteensä

 

2 143,8

2 141,1

2 157,7

      

Lyhytaikaiset velat

    
 

Lainat

5, 7

193,6

125,9

160,8

 

Johdannaisvelat

6, 7

1,1

1,5

1,1

 

Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat

 

13,9

7,9

12,3

 

Ostovelat ja muut velat

 

74,6

62,1

45,9

 

Lyhytaikaiset velat yhteensä

 

283,3

197,4

220,0

 

Velat yhteensä

 

2 427,1

2 338,4

2 377,8

 

OMA PÄÄOMA JA VELAT

 

4 031,3

3 847,0

3 957,2