Rahoitusinstrumenttien käyvät arvot

  

31.3.2015

31.12.2014

M€

 

Tasearvo yhteensä

TASO 1

TASO 2

TASO 3

Käypä arvo yhteensä

Tasearvo yhteensä

TASO 1

TASO 2

TASO 3

Käypä arvo yhteensä

Käypään arvoon arvostettavat

          
 

Korko- johdannaiset

-59,1

-

-59,1

-

-59,1

-53,8

-

-53,8

-

-53,8

 

Sähkö- johdannaiset

-1,0

-1,0

-

-

-1,0

-0,9

-0,9

-

-

-0,9

 

Myytävissä olevat sijoitukset

53,8

48,2

5,1

0,5

53,8

56,1

49,1

6,4

0,6

56,1

            

Jaksotettuun hankintamenoon arvostettavat

          
 

Eräpäivään asti pidettävät sijoitukset

7,8

2,0

5,8

-

7,8

6,8

2,0

4,8

-

6,8

 

Lainat ja muut saamiset

6,0

6,0

-

-

6,0

6,0

6,0

-

-

6,0

 

Muut korolliset velat

1756,6

-

1 756,6

-

1 756,6

1 750,6

-

1 750,6

-

1 750,6

 

Joukkovelka- kirjalaina

99,5

-

100,0

-

100,0

99,5

-

100,0

-

100,0

            

Lainojen käypä arvo on sama kuin lainojen nimellisarvo.

     

Kauden aikana ei ole tapahtunut siirtoja käypien arvojen hierarkiatasojen välillä.

  

Rahoitusvarat ja -velat, jotka arvostetaan käypään arvoon luokitellaan kolmelle käyvän arvon hierarkian tasolle arvostumenetelmien luotettavuuden mukaisesti:

Taso 1: Instrumentin käypä arvo perustuu täysin samanlaisten instrumenttien noteerattuihin hintoihin toimivilla markkinoilla.

 

Taso 2: Täysin saman ehtoiselle instrumentille on olemassa aktiivisilla markkinoilla noteerattu markkinahinta, joka voi kuitenkin olla johdettu suoraan tai epäsuoraan noteeratuista markkinatiedoista.

Taso 3: Instrumentille ei ole olemassa aktiivista markkinaa, käypä arvo ei ole luotettavasti johdettavissa ja käyvän arvon määrityksessä on käytetty syöttötietoja, jotka eivät perustu todettavissa olevaan markkinatietoon.

            

TASO 3 täsmäytyslaskelma

        

Myytävissä olevat sijoitukset

        
            

M€

  

31.3.2015

  

31.12.2014

    

Tilikauden alussa

  

0,6

  

0,6

    

Vähennykset

  

0,0

  

0,0

    

Tilikauden lopussa

  

0,5

  

0,6

    
            

Myytävissä olevat sijoitukset hierarkiatasolla 3 ovat sijoituksia noteerattomiin osakkeisiin ja ne arvostetaan hankintamenoon, koska niiden käypää arvoa ei voida luotettavasti määrittää toimivan markkinan puuttuessa.